Wygodne zakupy w nowoczesnej hali samoobsługowej.
Specjalnie dla Państwa wygody wybudowaliśmy nowoczesny, duży obiekt handlowy. Zaletą dokonywania zakupów na miejscu jest automatyzacja zakupów dzięki elektronicznej karcie klienta, swoboda poruszania się po obiekcie oraz fachowa pomoc naszych pracowników. Będąc na hali magazynowej o powierzchni 5000m2 można wybrać towary spośród 12 tys. produktów od dostawców krajowych i zagranicznych. Prowadzimy również dystrybucję opartą na grupie dobrze wyszkolonych przedstawicieli handlowych ,którzy odwiedzają naszych partnerów handlowych w terenie.
0
Pozycji asortymentowych
0
Metrów kwadratowych ekspozycji
Jak zostać klientem Holkap
Zapraszamy przedsiębiorców.
Jeżeli zatem:
 1. prowadzisz działalność gospodarczą,
 2. jesteś pracownikiem instytucji państwowej,
 3. reprezentujesz instytucje użyteczności publicznej (np. szkoły, szpitale, kościoły, itp.)
zgłoś się do Działu Obsługi Klienta w siedzibie Holkap Sp. z o.o. i przygotuj do wglądu niezbędne dokumenty (przynajmniej jeden z nich w oryginale): dokument nadania numeru NIP*, dokument nadania numeru REGON oraz dodatkowo:
 1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (wymagany w przypadku, gdy z powyższych dokumentów nie wynika, kto jest upoważniony do reprezentowania firmy),
 2. pisemne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (w przypadku, gdy rejestracji dokonuje osoba nie figurująca w wyżej wymienionych dokumentach jako upoważniona do reprezentacji firmy),
 3. pisemne upoważnienie pracownika do dokonywania zakupów w imieniu firmy (wymagane w przypadku urzędów państwowych i instytucji użyteczności publicznej)
 4. w przypadku, kiedy numer NIP podany jest we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oddzielny dokument z numerem NIP nie będzie wymagany
Osoba dokonująca rejestracji w bazie Klientów HOLKAP otrzyma imienna Kartę Klienta HOLKAP. Karta powinna zostać odebrana osobiście przez osobę, na którą została wydana bądź zostanie wysłana poczta w ciągu 3 dni od daty rejestracji w bazie Klienta Holkap (przypominamy o konieczności podpisu na karcie). Szczegółowe warunki korzystania z karty zawarte są w Regulaminie HOLKAP.
Karta klienta
Naszym Klientem może zostać każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą (placówki handlowe i usługowe, przedsiębiorstwa produkcyjne, lokale gastronomiczne, hotele, instytucje i urzędy, itp.). W celu zautomatyzowania zakupów wprowadziliśmy kartę klienta Holkap. Karta pozwala w szybki sposób zidentyfikować klienta, współpracuje z oprogramowaniem i urządzeniami wewnątrz sali zakupowej.

Dobre praktyki i zasady korzystania z Karty Klienta HOLKAP:
 1. Po wejściu na teren obiektu należy udać się w kierunku bramek wejściowych i zbliżyć kartę do czytnika, co spowoduje ich otwarcie
 2. Karta Klienta jest imienna i nie należy udostępniać jej osobom trzecim. W przypadku utraty karty prosimy o bezzwłoczny kontakt z Działem Obsługi Klienta HOLKAP pod numerem telefonu 52 339 45 00
 3. Dla dokonania zmian danych adresowych firmy/instytucji prosimy o kontakt osobisty celem przedstawienia dokumentów potwierdzających te zmiany pracownikowi Działu Obsługi Klienta.
 4. Karty Klienta HOLKAP wydawane są bezterminowo. W przypadku braku aktywności zakupowej przez okres roku karta zostanie automatycznie zablokowana przez system.
 5. W celu odblokowania karty klienta należy przedstawić w Dziale Obsługi Klienta HOLKAP dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.
Regulamin klienta
 1. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: HOLKAP - Holkap Sp. z o.o. ul. Bydgoskich Przemysłowców 3, 85-862 Bydgoszcz. Klient HOLKAP - osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna, dokonująca zakupów w HOLKAP Sp. z o.o. na cele związane z działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem. Posiadacz Karty Klienta HOLKAP - osoba fizyczna spełniająca kryteria upoważniające do dokonywania zakupów w firmie HOLKAP ("Jak zostać Klientem HOLKAP").
 2. Karta Klienta HOLKAP jest kartą imienną i nie dozwolone jest udostępnianie jej osobom trzecim.
 3. Kartą powinien posługiwać się wyłącznie Posiadacz Karty Klienta HOLKAP, którego imię i nazwisko oraz podpis widnieje na karcie Klienta. Właścicielowi Karty Klienta HOLKAP mogą towarzyszyć osoby trzecie, jednak nie mogą one dokonać zakupów nie będąc Klientem HOLKAP.
 4. Klient HOLKAP o wszelkich innych istotnych zmianach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zmianie adresu czy utracie Karty Klienta HOLKAP powinien możliwie najszybciej osobiście bądź pisemnie zawiadomić Dział Obsługi Klienta HOLKAP.
 5. Klient HOLKAP traci status Klienta HOLKAP, Kartę Klienta oraz prawo do dokonywania zakupów w następujących przypadkach: * popełnienie wykroczenia bądź dokonanie przestępstwa przez Posiadacza Karty Klienta HOLKAP lub osobę towarzyszącą na terenie HOLKAP, zawieszenie lub likwidacja działalności gospodarczej, * brak aktywności zakupowej Klienta HOLKAP przez okres dłuższy niż jeden rok.
 6. HOLKAP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty Klienta HOLKAP w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta HOLKAP postanowień niniejszego regulaminu, skutkiem czego następuje utrata możliwości dokonywania zakupów.
 7. Dla bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie na teren HOLKAP dzieci poniżej 140cm wzrostu (w tym dzieci i niemowląt przewożonych w wózkach, przenoszonych w nosidełkach, itp.). HOLKAP nie odpowiada za dzieci pozostawione bez opieki na terenie firmy oraz zwraca się z prośbą do osób przebywających na terenie HOLKAP o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu pracujących wózków widłowych.
 8. Na teren hali zakupowej HOLKAP nie należy wnosić: toreb, neseserów, plecaków, zakupów bądź urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Firma HOLKAP dla celów przechowania powyżej wymienionych przedmiotów udostępnia Posiadaczom Kart Klienta HOLKAP szafki depozytowe, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przedmioty w nich pozostawione.
 9. Na terenie HOLKAP obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 10. Kiedy z winy Klienta Holkap bądź osoby towarzyszącej nastąpi otwarcie, zniszczenie lub uszkodzenie towaru znajdującego się na terenie Holkap Posiadacz Karty Klienta zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania równego cenie wyżej wymienionego towaru.
 11. Parking na terenie HOLKAP nie jest obiektem strzeżonym i firma nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy znajdujące się na parkingu oraz rzeczy w nich pozostawione.
 12. HOLKAP informuje, iż dane osobowe zawarte w formularzach rejestracji gromadzi, przetwarza bądź wykorzystuje wyłącznie do celów administracyjnych, dla długookresowej opieki i indywidualnej obsługi klienta oraz dla celów promocji sprzedaży, badań rynku i opinii (w formie listowej i elektronicznej, a także innymi dostępnymi kanałami komunikacji).
 13. Dostęp do Państwa Danych Osobowych będzie możliwy wyłącznie dla uprawnionych pracowników. Firma HOLKAP zapewnia poufność i bezpieczeństwo Danych Osobowych poprzez podejmowanie odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych, które systematycznie analizuje i usprawnia dostosowując na miarę potrzeb do zmian prawnych lub nowych technologii.
 14. Udzielanie Danych Osobowych dla celów przetwarzania przez HOLKAP ma charakter dobrowolny. Każdy Klient HOLKAP może zapoznać się z treścią przechowywanych Danych Osobowych, zażądać ich aktualizacji, korekty, zmiany, zablokowania bądź usunięcia z bazy danych.
 15. Udzielona przez Państwa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, co wiąże się z utratą karty Klienta Holkap i prawa do dokonywania zakupów w siedzibie Holkap Sp. z o.o.
 16. W przypadku dodatkowych pytań, żądania udostępnienia i możliwości wglądu do Państwa Danych Osobowych czy zamiaru złożenia wniosku związanego z Danymi Osobowymi dotyczącego cofnięcia udzielonej przez Państwa zgody, prosimy o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych pod adresem e-mail: handlowy@holkap.pl.
Lokalizacja i godziny otwarcia
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz w sobotę od 8.00 do 15.00. Centrum znajduje się przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 3 85-862 Bydgoszcz (teren Bydgoskiego Parku Przemysłowego) tel. +48 (52) 339 45 00 fax. +48 (52) 339 45 01 NIP: 554-24-05-262 REGON: 092909405

Co można u nas kupić?

Tysiące niezmechanizowanych artykułów gospodarstwa domowego.

Porcelana Lubiana linia AFRODYTA

Afrodyta urzeka urodą. Fason z subtelnym reliefem dodaje zastawie uroku i elegancji. W ofercie wyrobów cienkościennych bliźniaczym fasonem jest Arianna. * Skierowana do hoteli i restauracji […]

Szkło firmy Krosno SA

Kolekcje ekskluzywne zastaw stołowych z Chodzieży

Profesjonalny sprzęt gastronomiczny

Wielkie porządki z Holkapem

Plastikowe pojemniki i pudełka, skrzynie i kosze

Drewniani pomocnicy

Porcelana Lubiana linia KASZUB

Fason wyróżniający się nowatorskim kształtem i funkcjonalnością. Spotkać go można w wielu hotelach i restauracjach na terenie kraju. Oferowany bez zdobień lub z zastosowaniem dekoracji wszkliwnych, […]

Porcelna Lubiana linia MERKURY

Fason wyróżniający się nowatorskim kształtem i funkcjonalnością. Spotkać go można w wielu hotelach i restauracjach na terenie kraju. Oferowany bez zdobień lub z zastosowaniem dekoracji wszkliwnych, […]

Wyroby AGD z tworzyw sztucznych Keeeper

Wieszaki wiszące
Uporządkuj łatwo swój dom!
Formularz kontaktowy
Holkap na Facebooku