Prowadzimy największą w woj. kujawsko-pomorskim hurtownię artykułów gospodarstwa domowego.
Podmioty rynku hurtowego stanowią główny cel naszej działalności handlowej. Przygotowaliśmy dla Państwa modelowe centrum AGD zlokalizowane w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. Kładziemy nacisk na nowoczesne usługi towarzyszące klasycznemu procesowi sprzedaży tj.

 • automatyzację zakupów
 • magazynowanie rozproszone
 • dostawy na czas (JIT)
Jak zostać klientem Holkap
Zapraszamy przedsiębiorców. Jeżeli:
 1. prowadzisz działalność gospodarczą,
 2. jesteś pracownikiem instytucji państwowej,
 3. reprezentujesz instytucje użyteczności publicznej (np. szkoły, szpitale, kościoły, itp.)
 4. zgłoś się do Działu Obsługi Klienta w siedzibie Holkap Sp. z o.o. i przygotuj do wglądu niezbędne dokumenty (przynajmniej jeden z nich w oryginale): dokument nadania numeru NIP*, dokument nadania numeru REGON oraz dodatkowo:
  1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (wymagany w przypadku, gdy z powyższych dokumentów nie wynika, kto jest upoważniony do reprezentowania firmy),
  2. pisemne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (w przypadku, gdy rejestracji dokonuje osoba nie figurująca w wyżej wymienionych dokumentach jako upoważniona do reprezentacji firmy),
  3. pisemne upoważnienie pracownika do dokonywania zakupów w imieniu firmy (wymagane w przypadku urzędów państwowych i instytucji użyteczności publicznej)
  4. w przypadku, kiedy numer NIP podany jest we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oddzielny dokument z numerem NIP nie będzie wymagany
Regulamin klienta
 1. Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: HOLKAP - Holkap Sp. z o.o. ul. Bydgoskich Przemysłowców 3, 85-862 Bydgoszcz. Klient HOLKAP - osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna, dokonująca zakupów w HOLKAP Sp. z o.o. na cele związane z działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.
 2. Klient HOLKAP o wszelkich innych istotnych zmianach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zmianie adresu powinien możliwie najszybciej osobiście bądź pisemnie zawiadomić Dział Obsługi Klienta HOLKAP.
 3. Klient HOLKAP traci status Klienta HOLKAP oraz prawo do dokonywania zakupów w następujących przypadkach: * popełnienie wykroczenia bądź dokonanie przestępstwa przez Klienta HOLKAP lub osobę towarzyszącą na terenie HOLKAP, zawieszenie lub likwidacja działalności gospodarczej, * brak aktywności zakupowej Klienta HOLKAP przez okres dłuższy niż jeden rok.
 4. Dla bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie na teren HOLKAP dzieci poniżej 140cm wzrostu (w tym dzieci i niemowląt przewożonych w wózkach, przenoszonych w nosidełkach, itp.). HOLKAP nie odpowiada za dzieci pozostawione bez opieki na terenie firmy oraz zwraca się z prośbą do osób przebywających na terenie HOLKAP o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu pracujących wózków widłowych.
 5. Na teren hali zakupowej HOLKAP nie należy wnosić: toreb, neseserów, plecaków, zakupów bądź urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Firma HOLKAP dla celów przechowania powyżej wymienionych przedmiotów udostępnia Klientom HOLKAP szafki depozytowe, nie ponosi jednak odpowiedzialności za przedmioty w nich pozostawione.
 6. Na terenie HOLKAP obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 7. Kiedy z winy Klienta Holkap bądź osoby towarzyszącej nastąpi otwarcie, zniszczenie lub uszkodzenie towaru znajdującego się na terenie Holkap Klient zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania równego cenie wyżej wymienionego towaru.
 8. Parking na terenie HOLKAP nie jest obiektem strzeżonym i firma nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy znajdujące się na parkingu oraz rzeczy w nich pozostawione.
 9. HOLKAP informuje, iż dane osobowe zawarte w formularzach rejestracji gromadzi, przetwarza bądź wykorzystuje wyłącznie do celów administracyjnych, dla długookresowej opieki i indywidualnej obsługi klienta oraz dla celów promocji sprzedaży, badań rynku i opinii (w formie listowej i elektronicznej, a także innymi dostępnymi kanałami komunikacji).
 10. Dostęp do Państwa Danych Osobowych będzie możliwy wyłącznie dla uprawnionych pracowników. Firma HOLKAP zapewnia poufność i bezpieczeństwo Danych Osobowych poprzez podejmowanie odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych, które systematycznie analizuje i usprawnia dostosowując na miarę potrzeb do zmian prawnych lub nowych technologii.
 11. Udzielanie Danych Osobowych dla celów przetwarzania przez HOLKAP ma charakter dobrowolny. Każdy Klient HOLKAP może zapoznać się z treścią przechowywanych Danych Osobowych, zażądać ich aktualizacji, korekty, zmiany, zablokowania bądź usunięcia z bazy danych.
 12. Udzielona przez Państwa zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, co wiąże się z utratą prawa do dokonywania zakupów w siedzibie Holkap Sp. z o.o.
 13. W przypadku dodatkowych pytań, żądania udostępnienia i możliwości wglądu do Państwa Danych Osobowych czy zamiaru złożenia wniosku związanego z Danymi Osobowymi dotyczącego cofnięcia udzielonej przez Państwa zgody, prosimy o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych pod adresem e-mail: handlowy@holkap.pl.
Lokalizacja i godziny otwarcia
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz w wybrane soboty miesiąca (szczegóły na stronie "Kontakt") od 8.00 do 15.00. Centrum znajduje się przy ulicy Bydgoskich Przemysłowców 3 85-862 Bydgoszcz (teren Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego) tel. +48 (52) 339 45 00 fax. +48 (52) 339 45 01 NIP: 554-24-05-262 REGON: 092909405
Zapytaj o realizację dostawy i składanie zamówień przez naszych naszych przedstawicieli handlowych.

Kontakt ze specjalistą ds. handlowych


tel. 52 339 45 03
Formularz kontaktowy
Holkap na Facebooku